آیا سفر در زمان از لحاظ علمی ثابت شده است؟

آیا سفر در زمان از لحاظ علمی ثابت شده است؟

خوب است بدانید که پژوهشگران موفق شدند که با آزمایش بر روی مولکول‌های شیشه شواهدی علمی درباره احتمال سفر در زمان را ابداع کنند. حال این سوال پیش می آید که آیا سفر در زمان ممکن شده است؟

دو پژوهشگر در دانشگاه فنی دارمشتات آلمان با انجام آزمایشی میکروسکوپی بر روی مولکول‌های شیشه و خاصیت در هم ریختن زمان در ساختار موادی همانند آن، شواهدی از احتمال سفر در زمان را به دست آوردند.

درست است که این شواهد در سطح میکروسکوپی می باشد ولی نتایج آن بیانگر این است که زمان بر اساس انتظار ما به شکل خطی نمی باشد.

این دو پژوهشگر در آزمایش ایده خود بر روی شیشه ساختار آن را زیر نور لیزر ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که مولکول‌های شیشه همیشه در حال فشار آوردن و اصلاح به تولید ترکیباتی جدید می باشند.

موضوع با اهمیت در این پژوهش پی نبردن به مسیر تغییر و انتقال در زمان می باشد که به علت رفتار و چگونگی حرکت مولکول‌های شیشه نمی‌توان تعیین کرد که زمان در حال رفتن به گذشته است یا به سمت آینده می رود.

خوب است بدانید که این پژوهش، منجر به سفر انسان در زمان نخواهد شد ولی نحوه فکر کردن او را به حوادث روزمره جهان عوض می کند.

امتیاز این مقاله

ارسال دیدگاه